Organizačné pokyny - Doktorandska konferencia

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Organizačné pokyny

Poplatky:

Konferenčný poplatok
30,- EUR (pracovné materiály, občerstvenie, zborník)

Termín úhrady konferenčného poplatku

najneskôr do 12. februára 2017

V prípade nedodržania tohto termínu organizačný výbor nemôže zaručiť akceptáciu prihlášky na konferenciu!

Platobné údaje

Tuzemská platba:
Názov a adresa prijímateľa: Právnická fakulta, Kováčska 26, 040 75  Košice
Názov peňažného ústavu:   Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05  Bratislava  15
IBAN:                                        SK69 8180 0000 0070 0007 8432
VS:                                            1801
Do správy pre prijímateľa uviesť: priezvisko a  meno  účastníka

Zahraničná platba:
Názov a adresa prijímateľa: Právnická fakulta, Kováčska 26, 040 75  Košice, Slovensko
Názov peňažného ústavu:    Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15, Slovensko
IBAN:                                         SK69 8180 0000 0070 0007 8432
BIC:                                            SPSRSKBA                                        
VS:                                             1801
Do správy pre prijímateľa uviesť: priezvisko a meno účastníka

Po uskutočnení platby zašlite POTVRDENIE o úhrade na adresu pravf-dk2017@upjs.sk !!

V prípade odhlásenia z účasti alebo nedostavenia sa na podujatie sa uhradený poplatok nevracia. Nezaplatenie poplatku má za následok odhlásenie z účasti na konferencii.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky