Program konferencie - Doktorandska konferencia

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Program konferencie

Predbežný program konferencie:

 
6. apríla 2017, štvrtok
08:30 – 09:00        registrácia účastníkov
09:00 – 09:15        spoločné slávnostné otvorenie konferencie vedením fakulty (Veľká zasadačka, Kováčska 26, 1. poschodie vľavo, na konci chodby)
09:15 – 11:45        dopoludňajšie rokovanie v sekciách
11:45 12:45        obed
12:45 16:00        popoludňajšie rokovanie v sekciách
16:00 –                   spoločné stretnutie a záverečná diskusia v salóniku (oproti Veľkej zasadačke)
7. apríla 2017, piatok
08:00 – 09:00       pokračujúca diskusia pri rannej káve
09:00 – 09:30       zhodnotenie konferencie
09:30 11:30       prehliadka historického centra Košíc spojená s výstupom na hlavnú vežu Katedrály sv. Alžbety


Organizátori konferencie si vyhradzujú právo úpravy programu konferencie.

Sekcie:

1.   Sekcia - Historicko-politologicko-európska sekcia
(Veľká zasadačka, Kováčska 26, 1. poschodie, vľavo na konci chodby)
                                                                                               
1. Panel príspevkov (9:15 – 10:20)
Mgr. Jakub Rangl - (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Vymožiteľnosť práva a spravodlivosť
Mgr. Elena Kenderešová - (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Hodnota základných ľudských práv v kontexte vývoja dnešnej spoločnosti
Mgr. Veronika Miková - (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Charta základných práv Európskej únie. Posilnenie vymožiteľnosti základných práv a právnej istoty?
Mgr. Tímea Lazorčáková - (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Locus standi mimovládnych organizácií pred Európskym súdom pre ľudské práva v oblasti ľudských práv
JUDr. Rastislav Pirkovský - (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Ľudské práva a slobody – „symbol z Weimar“

Coffee break 10:20 – 10:35

2. Panel príspevkov (10:35 – 11:45)
JUDr. Monika Sedláková - (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Referendum – Efektívny nástroj presadzovania vôle občanov?
JUDr. Simona Farkašová - (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Liberalizácia podmienok volebného práva počas boja za zavedenie všeobecného volebného práva
Mgr. Gabriel Koscelanský - (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Deformity determinujúce vymožiteľnosť práva v podmienkach Slovenskej republiky
JUDr. Juraj Martaus - (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Diskusia o rušení amnestií z nadhľadu
Mgr. Michaela Sangretová - (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Mečiarove amnestie včera a dnes
Obed 11:45-12:45
3. Panel príspevkov (12:45 - 13:35)
JUDr. Veronika Poláčková, LL.M. - (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
Pojem cudzinec jeho práva a právne postavenie v právnom poriadku SR v kontexte princípov vymožiteľnosti práva
Mgr. Veronika Trojčáková - (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Pactum de non petendo a následky jeho porušenia
JUDr. Jana Vrabľová - (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Príspevok práva EÚ k vymožiteľnosti práva v SR (v oblasti cezhraničných právnych vzťahov)
Mgr. Lucia Juhásová - (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
Inštitúcie napomáhajúce občanovi domôcť sa svojho práva

Coffee break 13:35 – 13:45

4. Panel príspevkov (13:45 -14:40 )
JUDr. Kamila Kočišová - (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Vymožiteľnosť práva porušeného krádežou v rímskom práve a súčasnom trestnom práve SR
JUDr. Ľuboš Dobrovič - (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Špecifické modifikácie vymožiteľnosti práva v právnom inštitúte societas
Mgr. Ján Šurkala - (Univerzita Komenského v Bratislave)
Prétorské interdikty ako predbežné rozhodnutia v rímskom práve
JUDr. Darina Kmecová - (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Súčasný pohľad na vymožiteľnosť práv v Rímskej ríši na podklade interdiktu unde vi

Coffee break 14:40 – 14:50

5. Panel príspevkov (14:50 -16:00)
Mgr. Tomáš Čentéš - (Paneurópska vysoká škola práva v Bratislava)
Ústavná konformita protižidovskej legislatívy
Mgr. Anna Kucejová - (Trnavská univerzita v Trnave)
Prostitúcia ako večný problém spoločnosti
Mgr. Ing. Jaroslav Dolný - (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Porovnanie úpravy ochrany veriteľov vo všeobecnom obchodnom zákonníku, v zákonnom článku XXXVII/1875 obchodný zákon a slovenskom obchodnom zákonníku
Mgr.  Nikoleta Lattová - (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Spolčovacie právo v Uhorsku v období dualizmu (na príklade spolkov v meste Košice)
JUDr. Terézia Hišemová - (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Snahy o unifikáciu mestského práva v Uhorsku ako jeden z faktorov ovplyvňujúcich vymožiteľnosť práva
JUDr. Tomáš Mészáros, PhD. - (Univerzita Komenského v Bratislave)
„Dobrá vec jest podle práva své veci hájiti/kto je sprostý snadno múže, čo má, utratiti“ Poetická reflexia (nielen) problémov vymožiteľnosti práva z pohľadu valaského mnícha


2.   Sekcia - Právna sekcia
(miestnosť P2, Kováčska 26, 1. poschodie, vedľa Veľkej zasadačky)
1. Panel príspevkov (9:15 - 10:20)
Mgr. Andrea Stachurová - (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Dopad nedostatočnej právnej úpravy na vymožiteľnosť práva
Mgr. Ivana Štieberová - (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Vymožiteľnosť práva daňového subjektu na vrátenie nadmerného odpočtu DPH
JUDr. Adrián Popovič - (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Vlastné dane EÚ – možno ich ukladať, vyberať a vymáhať?
JUDr. František Bonk - (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
GAARs a vybrané prieniky k otázkam právnej istoty a vymožiteľnosti práva
JUDr. Jozef Sábo, PhD. - (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Daňové sankcie ako sankcie trestného charakteru

Coffee break 10:20 – 10:35
2. Panel príspevkov (10:35 – 11:45)
Mgr. Martin Kochan - (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
„Koncernové“ právo u nás?
JUDr. Žofia Šuleková, PhD. MCL - (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Vymožiteľnosť práva spoločníka v súvislosti s (ne)doručením pozvánky na Valné zhromaždenie
JUDr. Dominika Cukerová - (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Interakcia hlavného a vedľajšieho insolvenčného konania z pohľadu novej európskej bankrotovej legislatívy
Mgr. Dominika Becková - (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Právo na účinnú súdnu ochranu – jeden z predpokladov vymožiteľnosti práva
Obed 11:45 – 12:45

3. Panel príspevkov (12:45 – 13:35)
JUDr. Petr Černý, PhD. - (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
Nerespektování závazného právního názoru a právo na informace
Mgr. Erik Vadas (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých v intenciách civilného mimosporového poriadku
Mgr. Radka Demjanová-Mgr. Karolína Kutnarová - (Univerzita Palackého v Olomouci)
Vymáhání rozhodnutí v rodinněprávních věcech
Mgr. Tomáš Vachutka - (Univerzita Palackého v Olomouci)
Vymahatelnost práva v případě systémového selhání soudního exekutora
Mgr. Lucie Kachramanová - (Univerzita Palackého v Olomouci)
Vymáhání nákladů exekuce po splnění oddlužení

Coffee break 13:35 – 13:45
4. Panel (13:45 - 14:40)
Mgr. Iveta Talandová - (Univerzita Palackého v Olomouci)
Obrana vyděděného nepominutelného dědice
Mgr. Miroslav Ondrúš - (Univerzita Palackého v Olomouci)
Právo volby pohřbu – povaha a vymahatelnost
Mgr. Vladislav Vnenk - (Západočeská univerzita v Plzni)
Právo nezbytné cesty v ústavněprávních souvislostech
JUDr. Tomáš Zverka - (Paneurópska vysoká škola v Bratislave)
Vymožiteľnosť práva na Slovensku z hľadiska pozemkového práva

Coffee break 14:40 – 14:50

5. Panel (14:50 – 16:00)
JUDr. Monika Seilerová, PhD. - (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Pracovnoprávne nároky (nielen) z faktického pracovného pomeru
JUDr. Jozef Greguš - (Trnavská univerzita v Trnave)
Vplyv nových technológií na pracovné právo
Mgr. Viktor Varga - (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Niekoľko úvah o minulosti, súčasnosti a budúcnosti elektronizácie (aj) pracovného práva
Mgr. Lukáš Mareček - (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Medzinárodné trestné súdnictvo. Vznik a význam pre vymožiteľnosť medzinárodného práva.
Mgr. Tomáš Lendacký - (Trnavská univerzita v Trnave)
Trestnoprávny a kriminologický charakter vymožiteľnosti práva
JUDr. Rastislav Hruška - JUDr. Martin Žuffa - (Akadémia Policajného zboru v Bratislave)
Uplatnenie nároku na náhradu škody v adhéznom konaní


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky